2017 Fotky z Taekwondo Karviná

 

 

 

 

 

 


2015 Fotky z Taekwondo Karviná

 

 

 

 

 

 


2014 Fotky z Taekwondo Karviná

2013 Fotky z Taekwondo Karviná

 

 

 

 

 

 


2012 Fotky z Taekwondo Karviná

 

 

 

 

 

 

 


2011 Fotky z Taekwondo Karviná


2010 Fotky z Taekwondo Karviná

2009 Fotky z Taekwondo Karviná

2008 Fotky z Taekwondo Karviná

2007 Fotky z Taekwondo Karviná

 

 

 

 

 

 

 


2006 Fotky z Taekwondo Karviná

 

 

 

 

 

 

 


2005 Fotky z Taekwondo Karviná - naše začátky